Varžybų nuostatai / taisyklės

Nuotolinio Kauno maratono 2022 nuostatai
VšĮ „Kauno maratono klubas“ 2022 m. balandžio 18 - 24 dienomis rengia nuotolinį „Kauno maratonas 2022“ bėgimą.
Dalyviai registruodamiesi gali pasirinkti šiuos nuotolius:
1. Maratonas 42 km 195 m;
2. Pusmaratonis 21 km 98 m;
3. 10 km bėgimas;
4. 5 km bėgimas;
5. 1,5 km Šeimų bėgimas;
6. 400 m Vaikų bėgimas;
Prieš renkantis nuotolį, rekomenduojame dalyviui įvertinti savo fizines galimybes bei pasikonsultuoti su sporto gydytoju ar treneriu.
Kiekvienas dalyvis individualiai pasirenka jam patogų laiką ir vietą.
Dalyvis pasirinktą distanciją gali įveikti balandžio 18 - 24 dienomis.
Bėgimą galima vykdyti ant bėgtakio, jei yra galimybė suderinti šį įrenginį su mobilia programėle, kuri fiksuotų nubėgtą atstumą ir laiką.
Nustatyto laiko limito per kurį turi būti įveikta pasirinkta distancija nėra.
Dalyvis pasirinktą trasą įveikia per sau patogų laiko intervalą.
Bėgimai įvykdyti ne balandžio 18 - 24 dienomis nebus užskaitomi.
1. Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos formą, pasitikrinę sveikatą, susipažinę su renginio nuostatais bei tai patvirtinę registracijos mokesčiu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę.
2. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant bėgime, tenka tik dalyviui.
3. Už nepilnamečius dalyvius bei jų saugumą atsako jų tėvai.
4. Bėgimo metu dalyviai privalo laikytis Vyriausybės nustatytų saugumo reikalavimų.
5. Dalyviai, jau turintys profilį arba naujai besiregistruojantys, prisijungę prie savo profilio: https://www.kaunasmarathon.lt/dalyvis/prisijungti gali matyti visą savo informaciją.
1. Laiką bėgimo dalyviai matuoja savarankiškai naudodami bet kokią sporto programėlę (rekomenduojame “Strava”).
2. Dalyvio rezultatas įtraukiamas į protokolą tuo atveju, jei jis užfiksuotas balandžio 18 - 24 dienų laikotarpyje.
3. Rezultatui įtraukti į protokolą dalyvis prisijungęs prie profilio įveda užfiksuotą laiką ir viešai prieinamą sporto programėlės nuorodą į rezultatą nuo balandžio 18 iki birželio 24 dienos imtinai.
4. Dalyviams, norintiem fiksuoti tik faktinį distancijos įveikimą be rezultato, užtenka prisijungus prie profilio įkelti programėlės ar laikrodžio ekrano kopijos nuotrauką. Šių dalyvių rezultatas nebus rodomas protokoluose, bet bus pažymėta, jog dalyvis įveikė distanciją.
5. Rezultatai patvirtinami, tikslinami bei įtraukiami į protokolą iki balandžio 25 dienos.
6. Jūsų pasiektas rezultatas bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai 2022 (nuotolinis)“.
1. Bėgimo dalyviai savarankiškai pasirenka vietą ir sau patogią bėgimo trasą.
2. Bėgimo dalyviai, bėgantys Kaune, gali rinktis tradicines „Kauno maratono“ trasas.
1. Visi nuotolinio „Kauno maratono 2022“ dalyviai apdovanojami išskirtiniais atminimo medaliais.
2. Prizai ir rėmėjų dovanos siunčiami DPD paštomatais ar kurjeriu (pasirinkimą privaloma nurodyti registracijos metu).
1. Trasų startiniai mokesčiai nurodyti www.kaunasmarathon.lt svetainėje, registracijos skiltyje.
2. Gavus papildomą nemokamą registraciją iš įmonės, partnerio ar kitos trečiosios šalies, patvirtinti registracijos mokesčiai negrąžinami.
3. Registracijos mokestis negrąžinamas.
1. Visi dalyviai gali registruotis internetu, puslapyje www.kaunasmarathon.lt iki balandžio 22 d. jei registracijos nebus išpirktos iki to laiko.
2. Registracijos formoje būtina įvesti pristatymo adresą ar pasirinkti paštomatą, kuriuo bus išsiųstas dalyvio paketas bei nurodyti kitus registracijos formoje nurodytus duomenis.
3. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į dalyvių sąrašą.
1. VŠĮ „Kauno maratono klubas“, juridinio asmens kodas: 302437756, buveinės adresas: I. Kanto g. 25, 315kab., Kaunas, el. p. info@kaunasmarathon.lt, yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių nuotoliniame „Kauno maratonas“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
2. VŠĮ „Kauno maratono klubas“ taip pat yra interneto svetainės https://www.kaunasmarathon.lt valdytojas.
3. Dalyvių duomenys gaunami juos pateikiant užpildžius registracijos formą 2 p. nurodytoje internetinėje svetainėje ir tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Kauno maratonas“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais, kaip antai:
3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.
4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu https://www.kaunasmarathon.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
7. Dalyvio duomenys saugomi:
7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos.
7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami.
7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.
8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad VŠĮ „Kauno maratono klubas“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
9. Dalyvis turi teisę į duomenų perkeliamumą (šią teisę dalyvis gali įgyvendinti nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus tiesiogiai taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
10. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (gavus dalyvio išankstinį sutikimą), dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti gautame el. laiške paspaudęs atitinkamą nuorodą laiško apačioje arba informavęs el. pašto adresu info@kaunasmarathon.lt.
11. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VŠĮ „Kauno maratono klubas“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.
1. Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.